Oferta

uslugi
ZAKRES USŁUG PRAWNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych, pism prawnych, umów oraz pism procesowych,
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i alternatywne rozwiązywanie sporów,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie spraw cywilnych i gospodarczych,
  • występowanie w charakterze obrońcy oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i wykroczeniowym,
  • stałą obsługę podmiotów gospodarczych,
  • prowadzenie obsługi korporacyjnej spółek handlowych,
  • doradztwo i pomoc prawna w windykacji wierzytelności,
  • kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

W sprawach karnych oferta Kancelarii obejmuje:

– obronę podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym i karno-skarbowym na każdym etapie postępowania,
– obronę obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym,
– doradztwo prawne skazanemu na etapie wykonania kary,
– pomoc prawną osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa,
– przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
– reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego,
– reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w toku procesu,
– sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz wniosków o ukaranie w postępowaniu wykroczeniowym.

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach:

– spadkowych,
– z zakresu prawa rzeczowego, a w tym dotyczących własności, zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, podziału majątków, posiadania,
– związanych z gwarancją i rękojmią,
– roszczeń konsumenta przeciwko przedsiębiorcom związanych ze sprzedażą,
– prowadzenie spraw sądowych i sporządzanie pism procesowych
– sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i ich analizy
– polubownego rozwiązywania sporów,
– z zakresu prawa autorskiego
– windykacji należności,
– odszkodowawczych, a w szczególności z zakresu dochodzeniu należnego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy lub błędów medycznych.

Kancelaria oferuje pomoc i merytoryczne wsparcie z zakresu prawa rodzinnego między innymi w sprawach o:

– rozwód i separację,
– podział majątku wspólnego,
– zarząd majątkiem wspólnym i w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych,
– alimenty,
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, bądź macierzyństwa,
– przysposobienie,
– przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
– ubezwłasnowolnienie

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

– doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności,
– przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podjęcia działalności,
– zakładanie spółek, dokonywanie ich zmian i przekształceń,
– obsługa prawna spółek w zakresie ich działalności gospodarczej, a także obsługa organów spółek,
– sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i porozumień,
– reprezentacja przedsiębiorców w sporach z klientami i innymi przedsiębiorcami,
– doradztwo dotyczące upadłości przedsiębiorców,
– doradztwo z zakresu prawa własności przemysłowej.